Current Reports

19.12.2019
Current Report 39/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

10.12.2019
Current Report 38/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

10.12.2019
Current Report 37/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

02.12.2019
Current Report 36/2019

Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

28.11.2019
Current Report 35/2019

Zawarcie Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego.

28.11.2019
Current Report 34/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

25.11.2019
Current Report 33/2019

Korekta Śródrocznego skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.

12.11.2019
Current Report 32/2019

Zawacie aneksu do umowy kredytu

28.10.2019
Current Report 31/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

22.10.2019
Current Report 30/2019

Umowa na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

08.10.2019
Current Report 29/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

24.09.2019
Current Report 28/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

19.09.2019
Current Report 27/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

18.09.2019
Current Report 26/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

06.09.2019
Current Report 25/2019

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

04.09.2019
Current Report 24/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytu.

01.08.2019
Current Report 23/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

22.07.2019
Current Report 22/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

12.07.2019
Current Report 21/2019

Zawarcie Umowy Przedwstępnej

11.07.2019
Current Report 20/2019

Wygaśnięcie Umowy Przedwstępnej

10.07.2019
Current Report 19/2019

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

09.07.2019
Current Report 18/2019

Umowa ramowa o współpracy z Remor Solar Polska S.A.

05.07.2019
Current Report 17/2019

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

04.07.2019
Current Report 16/2019

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

27.06.2019
Current Report 15/2019

Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

27.06.2019
Current Report 14/2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

27.06.2019
Current Report 13/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

27.06.2019
Current Report 12/2019

Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE

10.06.2019
Current Report 11/2019

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

21.05.2019
Current Report 10/2019/K

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej

20.05.2019
Current Report 9/2019

Nieodbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17.04.2019
Current Report 7/2019

Rekomendacja w zakresie podziału zysku MDI Energia S.A. za 2018 rok

28.03.2019
Current Report 6/2019

Pismo od mBank.

01.03.2019
Current Report 5/2019

Zawarcie Umowy Przedwstępnej.

13.02.2019
Current Report 3/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

31.01.2019
Current Report 2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

03.01.2019
Current Report 1/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.