Current Reports
21.12.2016
Current Report 68/2016

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

21.12.2016
Current Report 67/2016

Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

16.12.2016
Current Report 66/2016

Zawarcie znaczącej umowy

14.12.2016
Current Report 65/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

13.12.2016
Current Report 64/2016

Zawarcie znaczących umów

06.12.2016
Current Report 63/2016

Zawarcie znaczącej umowy

06.12.2016
Current Report 62/2016

Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

01.12.2016
Current Report 61/2016

Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

25.11.2016
Current Report 60/2016

Zawarcie znaczącej umowy

25.11.2016
Current Report 59/2016

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

16.11.2016
Current Report 58/2016

Korekta Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 1.01.2016 - 30.09.2016

10.11.2016
Current Report 57/2016

Odwołanie Zarządu i Powołanie Zarządu nowej kadencji

09.11.2016
Current Report 56/2016

Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki MDI Energia S.A.

25.10.2016
Current Report 55/2016

Zawarcie znaczącej umowy

13.10.2016
Current Report 54/2016

Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

30.09.2016
Current Report 53/2016

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (umowy kredytu)

23.09.2016
Current Report 52/2016

Spodziewana zmiana poziomu przychodów.

15.09.2016
Current Report 51/2016

Zawarcie znaczącej umowy

09.09.2016
Current Report 50/2016

Zawarcie znaczącej umowy

05.08.2016
Current Report 49/2016

Zawarcie znaczącej umowy

04.08.2016
Current Report 48/2016

Zawarcie znaczącej umowy

04.08.2016
Current Report 47/2016

Zawarcie znaczącej umowy

04.08.2016
Current Report 46/2016

Zawarcie znaczącej umowy

01.08.2016
Current Report 45/2016

Zawarcie znaczącej umowy

04.07.2016
Current Report 44/2016

Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

04.07.2016
Current Report 43/2016

Postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania

01.07.2016
Current Report 42/2016

Zawarcie aneksów do znaczących umów

28.06.2016
Current Report 41/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

28.06.2016
Current Report 40/2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

21.06.2016
Current Report 39/2016

Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

20.06.2016
Current Report 38/2016

Zawarcie znaczącej umowy

20.06.2016
Current Report 37/2016

Rozwiązanie znaczącej umowy

31.05.2016
Current Report 36/2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

31.05.2016
Current Report 35/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

19.05.2016
Current Report 34/2016

Zawarcie aneksu do umowy

16.05.2016
Current Report 33/2016

Zawarcie aneksu do umowy

29.04.2016
Current Report 32/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

28.04.2016
Current Report 31/2016

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

28.04.2016
Current Report 30/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

28.04.2016
Current Report 29/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

22.04.2016
Current Report 27/2016

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

25.03.2016
Current Report 26/2016

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

24.03.2016
Current Report 25/2016

Animator Emitenta

10.03.2016
Current Report 24/2016

Rejestracja akcji serii B w KDPW

09.03.2016
Current Report 23/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

09.03.2016
Current Report 22/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

02.03.2016

Zmiana wartości nominalnej akcji w rejestrze KDPW

01.03.2016
Current Report 20/2016

Odstąpienie od umowy

11.02.2016
Current Report 19/2016

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.