Informacje finansowe

Wyszczególnienie 01.01.2018 - 31.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2020
PLN EUR PLN EUR PLN EUR
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 137 209 32 157 179 513 41 730 259 061 57 901
Koszt wł. sprzedaży 128 682 30 158 170 211 39 567 246 334 55 057 1
Zysk (strata) na dział. operacyjnej 5 143 1 205 5 161 1 200 7 491 1 674
Zysk (strata) brutto 3 813 894 4 369 1 016 6 238 1 394
Zysk (strata) netto 1 279 300 127 30 4 855 1 085
Liczba udziałów/akcji w tys. sztuk 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,01 0,00 0,00 0,11 0,02
Bilans
Aktywa trwałe 14 626 3 401 5 665 1 330 5 480 1 187
Aktywa obrotowe 87 400 20 326 122 763 28 828 122 402 26 524
Kapitał własny 27 438 6 381 27 565 6 473 32 420 7 025
Zobowiązania długoterminowe 10 469 2 435 8 325 1 955 5 449 1 181
Zobowiązania krótkoterminowe 64 119 14 911 92 538 21 730 90 013 19 505
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,60 0,14 0,60 0,14 0,70 0,15